ik heb een cybershot dsc-w290 van Sony, een heerlijk toestelletje. ik heb deze gekregen omdat mijn man een digitale canon eos 450D heeft. Zo’n enorm ding met lenzen en zo…. kan ik niet zoveel mee als ik met de kindjes bij de zandbak ben en terwijl ik liset haar speen in dr mond hou een foto wil maken van Karlijn die in het zand zit te gre3vn&#82a0;.


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2017-04-06 (木) 20:02:02 (1578d)